THE YACHTING CLUB S.A.
ul. Hryniewickiego 6/6
81-340 Gdynia

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000801981, NIP 5862295510, REGON 360689310. Kapitał zakładowy 106 500,00 zł.


Komunikacja z akcjonariuszami


Ogłoszenia spółki The Yachting Club S.A. wymagane przez przepisy prawa lub statut SpółkiKomunikat:
Z dniem 30 kwietnia 2020 roku rezygnację z funkcji członka zarządu Spółki The Yachting Club Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, złożył Pan Maciej Stompór. W zarządzie Spółki pozostaje Pan Jarosław Chłopek, pełniąc jednocześnie funkcję członka zarządu.